Księgi rachunkowe

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych),
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
  • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT, PIT),

kalkulator i okulary